Educatie, identiteit en diversiteit

Educatie

Prof. dr. Doret de Ruyter en Prof. dr. Bert van Oers

Hoe leren we kinderen een goed leven te leiden in een samenleving die cultureel, moreel en religieus divers is? Welke waarden en normen worden gehanteerd en welke idealen worden nagestreefd? Kinderen krijgen van ‘van huis uit’ en binnen de samenleving waarin ze opgroeien allerlei boodschappen mee over hoe je in het leven ‘hoort’ te staan en welk gedrag daarbij past. Op school komen al deze culturen, gedachten en uitingen samen, maar ook op de sportvelden bijvoorbeeld. Hoe kunnen leerkrachten daarmee omgaan en welke idealen streven zij zelf na?


Programma
 
Binnen het programma onderscheiden we twee lijnen:

  • Lijn 1: Idealen en identiteit van opvoeders en kinderen

    De focus in deze lijn ligt op de persoonlijke vorming van kinderen en de uitgangspunten van ouders en leerkrachten bij deze vorming. Ook kijken we naar de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen door idealen die domineren in onze pluriforme samenleving. We zijn vooral geïnteresseerd in de culturele, religieuze en morele idealen van ouders, leerkrachten en jongeren en hoe deze zichtbaar worden in de opvoeding in gezinnen en op scholen. Verder onderzoeken we de wenselijkheid van bijzondere scholen en levensbeschouwelijk onderwijs in relatie tot identiteitsontwikkeling van kinderen. 

  • Lijn 2: Betekenisvol onderwijs en burgerschap

    Deze lijn onderzoekt de manier waarop opvoeders en onderwijspraktijken kinderen en jongeren het beste kan voorbereiden op hun rol in de diverse samenleving. Met als doel de vorming van goed geïnformeerde, kritische en verantwoordelijke burgers. Hoe kunnen ze een kritische bijdrage leveren aan het floreren van de samenleving en hun eigen leven hierin betekenis geven? Veel aandacht is er voor onderzoek naar de toe-eigening van kennis en vaardigheden van hoge kwaliteit in een play-based en onderzoekend curriculum. Vragen hierbij zijn: hoe kun je als leerkracht verdieping geven aan het spel van kinderen en is het überhaupt wel gewenst om dat te willen?


Onderzoeksvragen

Door middel van theoretische reflectie en empirisch onderzoek wordt gekeken naar cognitieve, morele, sociale en religieuze aspecten van onderwijs en  opvoeding, met een bijzondere aandacht voor identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming. Het onderzoeksprogramma neemt als uitgangspunt de pedagogische vragen en onderwerpen die van  belang zijn voor ouders, leerkrachten en educatieve beleidsmakers.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Is optimale ontwikkeling een wenselijk opvoedingsideaal?
  • Hoe kunnen levensbeschouwelijke opvoeding en burgerschapsvorming samen gaan?
  • Hoe kan spel gebruikt worden in het primair onderwijs om leerlingen onderzoekend, met elkaar en onder begeleiding van een leerkracht  te laten leren?
Brochure Beter leren door onderzoek