Overzicht onderzoekthema's

Vind hieronder een overzicht van onderzoeksthema's gerangschikt op onderzoeker. Vind de contactgegevens van individuele onderzoekers op fgb.vu.nl of research.vu.nl (personenzoeker).
(Scroll down for English)

ThemaSubthemaOnderzoeker
BeroepsonderwijsDifferentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen,  observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma
DidactiekBurgerschapsvormingDr. Gerdien Bertram-Troost

Collaborative learning en formative feedback
Dr. Agnes Willemen

Taalbewustzijn Dr. Anna Kaal

Toekomstgericht Aardrijkskunde onderwijsDrs. Iris Pauw

Vakdidactiek AardrijkskundeDrs. Iris Pauw

Pedagogisch-didactisch handelen
Drs. Wilma Jongejan
DocentontwikkelingDocentenontwerpteams, kennisbenutting in de schoolDr. Bregje de Vries

Lesson StudyDr. Sui Lin Goei,Dr. Tirza Bosma,Drs. Wilma Jongejan

Professionele leergemeenschap (PLG)
Drs. Wilma Jongejan

Professionele ontwikkeling lerarenopleiders
Drs. Jurrien Dengerink

Professionalisering van leerkrachten
Dr. Chiel van der Veen
Educatieve neurowetenschappenLeren en geheugenProf. dr. Martijn Meeter

Leren en geheugen
Dr. Marlieke van Kesteren

Mythen versus mogelijkheden van cognitief neurowetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijkDr. Nienke van Atteveldt

Ontwikkeling van het tienerbreinProf. dr. Lydia Krabbendam

Ontwikkeling van sociale vaardighedenProf. dr. Lydia Krabbendam

Ontwikkeling van zelf-regulatieProf. dr. Lydia Krabbendam
Theoretische pedagogiek
Doelen van onderwijs en opvoedingDr. Anders Schinkel

Morele opvoedingDr. Anders Schinkel
GedragswetenschappenKeuzegedragDr. Ilja Cornelisz

KeuzegedragDr. Chris van Klaveren

PrikkelsDr. Ilja Cornelisz

PrikkelsDr. Chris van Klaveren
GeschiedenisHistorisch onderzoek onderwijs en opvoedingDr. John Exalto

BildungProf. dr. Gjalt de Graaf

DiscoursanalyseDr. Anna Kaal

Ethiek in het onderwijsProf. dr. Gjalt de Graaf

Integriteit van academisch onderwijsProf. dr. Gjalt de Graaf
Instructie-ontwerpInnovatieve leeromgevingenDr. Bregje de Vries

Ontwerpen van formatieve interventies voor taal, rekenen en gedragDr. Sui Lin Goei
Learning AnalyticsBig DataDr. Ilja Cornelisz

Big DataDr. Chris van Klaveren

Gepersonaliseerd lerenDr. Ilja Cornelisz

Learning AnalyticsDr. Ilja Cornelisz

Learning AnalyticsDr. Chris van Klaveren

Leerpotentieel en intelligentie, taak analyse, instructiebehoefte van leerlingen Dr. Tirza Bosma

Invloed mindset en doeloriëntatie op leren en motivatieDr. Nienke van Atteveldt

Kwaliteit van professionals in voor- en vroegschoolse educatieDr. Marjolein Dobber

Leerpotentieel en intelligentie, leerstrategieën, metacognitie Dr. Tirza Bosma

Psychologie en neurowetenschappen van lerenProf. dr. Martijn Meeter
LezenBelichaamde cognitieDr. Menno van der Schoot

Cognitief strategiegebruikDr. Menno van der Schoot

Gemotiveerd leren lezen en schrijven
Dr. Marjolein Dobber

Hersenmodellen van lezenProf. dr. Martijn Meeter

Interactief voorlezen
Dr. Chiel van der Veen

Mentale representatiesDr. Menno van der Schoot

Verbeeldingskracht/visualiserenDr. Menno van der Schoot
Medisch onderwijsArts-patient communicatieDr. Anne de la Croix

Communicatie binnen medische teamsDr. Anne de la Croix

Medicatieveiligheid, rationeel voorschrijvenProf. dr. Michiel van Agtmael

MotivatieDr. Rashmi Kusurkar

Onderwijs in communicatie, samenwerking, professioneel gedrag, reflectieDr. Anne de la Croix
Methoden3-boxes ouder-kind interactie observatiesysteemProf. dr. Carlo Schuengel

Diversiteit Dr. Gerdien Bertram-Troost

EvaluatiemethodenDr. Ilja Cornelisz

EvaluatiemethodenDr. Chris van Klaveren

Gehechtheidsbiografisch InterviewProf. dr. Carlo Schuengel

Individual Participant Data meta-analysisProf. dr. Carlo Schuengel

Kwalitatief onderzoekDr. Anne de la Croix

Meta-analyse (geaggregeerde data)Prof. dr. Carlo Schuengel

Meten in het onderwijsProf. dr. Martijn Meeter

Methoden gericht op het verbeteren van belichaamd lezen/belevend lezenDr. Menno van der Schoot

Minimale datasetProf. dr. Carlo Schuengel

N=1 experimentenProf. dr. Carlo Schuengel

Ontwerponderzoek, narratief onderzoek, kwalitatief onderzoekDr. Bregje de Vries

Taalwetenschappelijke methoden: conversatie analyse, discourse analyseDr. Anne de la Croix
Motivatie(Parenting) self-efficacy, zelf-determinatieDr. Mirjam Oosterman

Intrinsieke en extrinsieke motivatieDr. Agnes Willemen

Gemotiveerd leren lezen en schrijven
Dr. Marjolein Dobber

Invloed mindset en doeloriëntatie op leren en motivatieDr. Nienke van Atteveldt

Motivatie en curriculumDr. Rashmi Kusurkar

Motivatie en lerenDr. Rashmi Kusurkar

Verwondering en nieuwsgierigheidDr. Anders Schinkel
OrthopedagogiekDiagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen, observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

Diagnostiek van leer- en gedragsproblemen op systeemniveau (scholen) (preventielogica)Dr. Sui Lin Goei

Functionele Gedrags Analyse op scholenDr. Sui Lin Goei, Dr. Tirza Bosma

Gehechtheid, ouderschap, psychische gezondheidDr. Mirjam Oosterman

JeugdzorgProf. dr. Carlo Schuengel

Ontwerpen van formatieve interventies voor taal, rekenen en gedragDr. Sui Lin Goei,Drs. Wilma Jongejan

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuningProf. dr. Carlo Schuengel

Ouder-kind interactie, gehechtheid, opvoeding, autonomie, scaffolding in vulnerable groupsDr. Agnes Willemen

Verwaarlozing en mishandeling van kinderenProf. dr. Carlo Schuengel
PedagogiekGehechtheidstheorieProf. dr. Carlo Schuengel

Onderzoekend lerenDr. Marjolein Dobber

OpvoedvertrouwenProf. dr. Carlo Schuengel

Positief schoolklimaat realiseren (PBS)Dr. Tirza Bosma

Sociaal functionerenProf. dr. Carlo Schuengel

Transitie naar het ouderschapProf. dr. Carlo Schuengel

Zelfdeterminatie en psychische basisbehoeftenProf. dr. Carlo Schuengel
Primair onderwijsDifferentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen,  observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

Historisch redeneren bevorderen
Dr. Marjolein Dobber

Interactie Dr. Chiel van der Veen 

Levensbeschouwelijke vormingDr. Gerdien Bertram-Troost

Ontwikkelingsgericht OnderwijsDr. Marjolein Dobber

Ontwikkelingsgericht OnderwijsProf. dr. Bert van Oers

Ouderbetrokkenheid, thuisbetrokkenheidDr. Agnes Willemen

Redeneren bij wetenschap en technologie bevorderen
Dr. Marjolein Dobber

School-wide Positive Behaviour SupportDr. Sui Lin Goei

Spel van kinderenProf. dr. Bert van Oers

Taalwetenschap in het onderwijsDr. Anna Kaal

Wetenschap en techniekonderwijs, onderzoekend leren, vakintegratieDr. Bregje de Vries
Primair en voortgezet onderwijsDoelen van onderwijs en opvoedingDr. Anders Schinkel

Klassenklimaat
Drs. Wilma Jongejan

Morele opvoedingDr. Anders Schinkel

Ontwikkeling van executieve functies
Dr. Mariëtte Huizinga

Ontwikkeling van leerprocessen: Individuele verschillen in leren (binnen en buiten school) over Wetenschap, Technologie en Rekenen
Prof. dr. Maartje Raijmakers

Passend Onderwijs
Drs. Wilma Jongejan

Schoolprestatie
Dr. Mariëtte Huizinga

Sociaal-cognitieve ontwikkeling
Dr. Mariëtte Huizinga

Verwondering en nieuwsgierigheidDr. Anders Schinkel

Zelfregulatie
Dr. Mariëtte Huizinga
Rekenen en wiskundeGetalbegripDr. Menno van der Schoot

Invloed van taal/taalverschillen (o.a. getalbenoeming)Dr. Menno van der Schoot

OntwikkelingDr. Menno van der Schoot

Rol niet-cognitieve factoren in reken/wiskundeprestatieDr. Nienke van Atteveldt
Speciaal onderwijsDifferentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen,  observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

DovenonderwijsDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

Individuele verschillen
Dr. Mariëtte Huizinga

Kinderen met een chronische aandoening of lichamelijke of meervoudige beperkingDr. Agnes Willemen

Verstandelijke beperkingenProf. dr. Carlo Schuengel
Voortgezet onderwijs(Moderne vreemde) talenonderwijs curriculumDr. Anna Kaal

Communicatie in de klasDrs. Iris Pauw

Differentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen, observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

Docenten-taalbewustzijnDrs. Sebastiaan Dönszelmann

DoeltaaldidactiekDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Formatieve toetsingDrs. Caspar Geraedts

Gepersonaliseerd lerenProf. dr. Martijn Meeter

Gesprekken in de klasDr. Chiel van der Veen

Interactieve ontwikkeling zelfconcept en leren tijdens adolescentieDr. Nienke van Atteveldt

Interventies op- en analyse van sociale veiligheid (pesten)
Dr. Tirza Bosma

LerenDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Levensbeschouwelijke identiteitDr. Gerdien Bertram-Troost

Onderzoekend leren, vakintegratieDr. Bregje de Vries

Opleidingsdidactiek

Uitbeelddidactiek in de biologielesDrs. Caspar Geraedts

(In English)

Please find below an overview of research themes. Find the contact details of individual researchers on fgb.vu.nl or research.vu.nl.

Theme
Subtheme
Researcher
Behavioral ScienceChoice BehaviorDr. Ilja Cornelisz

Choice BehaviorDr. Chris van Klaveren

IncentivesDr. Ilja Cornelisz

IncentivesDr. Chris van Klaveren
DidacticsCitizenship educationDr. Gerdien Bertram-Troost

Collaborative learning and formative feedback
Dr. Agnes Willemen

Didactic skills
Drs. Wilma Jongejan

Futures Education in School GeographyDrs. Iris Pauw

Geography EducationDrs. Iris Pauw

Language AwarenessDr. Anna Kaal
Educ. neuroscienceDevelopment of self-regulationProf. dr. Lydia Krabbendam

Development of social skillsProf. dr. Lydia Krabbendam

Development of the teenage brainProf. dr. Lydia Krabbendam

Memory and learningProf. dr. Martijn Meeter

Memory and learning
Dr. Marlieke van Kesteren

Myths versus possibilities of cognitive neuroscience research for educational practiceDr. Nienke van Atteveldt
Educational theoryAims of educationDr. Anders Schinkel

Moral educationDr. Anders Schinkel
HistoryHistorical research of education and pedagogicsDr. John Exalto
Instructional DesignDesign of formative interventions for languages, math and behaviorDr. Sui Lin Goei

Innovative learning environmentsDr. Bregje de Vries
LearningImpact mindset and goal orientation on learning and motivationDr. Nienke van Atteveldt

Potential for learning, learningstrategies, metacognitionDr. Tirza Bosma

Quality of (pre)school teachersDr. Marjolein Dobber

Learning scienceProf. dr. Martijn Meeter
Learning AnalyticsBig DataDr. Ilja Cornelisz

Big DataDr. Chris van Klaveren

Learning AnalyticsDr. Ilja Cornelisz

Learning AnalyticsDr. Chris van Klaveren

Personalized LearningDr. Ilja Cornelisz

Potential for learning, task analysis, need for instructionDr. Tirza Bosma
MathematicsCross-linguistic differences in number namingDr. Menno van der Schoot

DevelopmentDr. Menno van der Schoot

Non-cognitive predictors of math achievementDr. Nienke van Atteveldt

Number senseDr. Menno van der Schoot
Medical educationCommunication in medical teamsDr. Anne de la Croix

Doctor-patient communicationDr. Anne de la Croix

Education in comunication, collaboration, professional behaviour, reflectionDr. Anne de la Croix

MotivationDr. Rashmi Kusurkar

Teaching and learning safe and rational prescribingProf. dr. Michiel van Agtmael
MethodsAdult Attachment InterviewProf. dr. Carlo Schuengel

Design-based research, narrative research, qualitative researchDr. Bregje de Vries

Diversity Dr. Gerdien Bertram-Troost

Evaluation MethodsDr. Ilja Cornelisz

Evaluation MethodsDr. Chris van Klaveren

Individual Participant Data meta-analysisProf. dr. Carlo Schuengel

Linguistic methods: conversation analysis, discourse analysisDr. Anne de la Croix

Measurement in educationProf. dr. Martijn Meeter

Meta-analysis (aggregate data)Prof. dr. Carlo Schuengel

Methods of teaching embodied reading comprehension strategiesDr. Menno van der Schoot

Minimal datasetProf. dr. Carlo Schuengel

NICHD 3-boxesProf. dr. Carlo Schuengel

Qualitative researchDr. Anne de la Croix

Single Case ExperimentsProf. dr. Carlo Schuengel
Motivation(Parenting) self-efficacy, self-determinationDr. Mirjam Oosterman

Impact mindset and goal orientation on learning and motivationDr. Nienke van Atteveldt

Intrinsic and extrinsic motivationDr. Agnes Willemen

Learning to read and write
Dr. Marjolein Dobber

Motivation and curriculumDr. Rashmi Kusurkar

Motivation and learningDr. Rashmi Kusurkar

Wonder and curiosityDr. Anders Schinkel
OrthopedagogicsAssessment concerning learning and behavioral questions, observation techniquesDr. Tirza Bosma

Attachment, parenting, mental healthDr. Mirjam Oosterman

Child MaltreatmentProf. dr. Carlo Schuengel

Design of formative interventions for languages, math and behaviorDr. Sui Lin Goei,Drs. Wilma Jongejan

Diagnostic Assessment of LD and EBD school-wide (three-tier prevention)Dr. Sui Lin Goei

FBA within schoolsDr. Sui Lin Goei, Dr. Tirza Bosma

Parenting support and interventionsProf. dr. Carlo Schuengel

parenting, scaffolding, autonomy, dyadic interactionDr. Agnes Willemen

Youth careProf. dr. Carlo Schuengel
PedagogicsAttachment theoryProf. dr. Carlo Schuengel

Inquiry-based EducationDr. Marjolein Dobber

Parenting self-efficacyProf. dr. Carlo Schuengel

Positive school climate (PBS)Dr. Tirza Bosma

Selfdetermination and basic psychological needsProf. dr. Carlo Schuengel

Socioemotional developmentProf. dr. Carlo Schuengel

Transition to parenthoodProf. dr. Carlo Schuengel
Primary & secondary educationAims of educationDr. Anders Schinkel

Classroom climate
Drs. Wilma Jongejan

Development of executive functionsDr. Mariëtte Huizinga

Development of Learning Processes: Individual differences in STEM in formal and informal settings
Prof. dr. Maartje Raijmakers

Inclusive education
Drs. Wilma Jongejan

Moral educationDr. Anders Schinkel

School performanceDr. Mariëtte Huizinga

Self regulationDr. Mariëtte Huizinga

Socio-cognitive developmentDr. Mariëtte Huizinga

Wonder and curiosityDr. Anders Schinkel
Primary educationChildren's playProf. dr. Bert van Oers

Developmental EducationDr. Marjolein Dobber

Developmental learningProf. dr. Bert van Oers

Differentiated instruction, needs-based assessment, school-related problems, observation techniques in classroom, Dr. Tirza Bosma

InteractionDr. Chiel van der Veen

Linguistics in educationDr. Anna Kaal

Parental involvementDr. Agnes Willemen

Promoting historical reasoning
Dr. Marjolein Dobber

Promoting reasoning in science
Dr. Marjolein Dobber

Religious educationDr. Gerdien Bertram-Troost

School-wide Positive Behaviour SupportDr. Sui Lin Goei

Science education, inquiry learning, subject integrationDr. Bregje de Vries
ReadingCognitive strategiesDr. Menno van der Schoot

Computational models of readingProf. dr. Martijn Meeter

Embodied cognitionDr. Menno van der Schoot

Learning to read and write
Dr. Marjolein Dobber

Mental imageryDr. Menno van der Schoot

Mental representationsDr. Menno van der Schoot

Read out interactively
Dr. Chiel van der Veen
Secondary Education(Foreign) Language Education curriculumDr. Anna Kaal

Classroom managementDrs. Iris Pauw

Classroom talkDr. Chiel van der Veen

Differentiated instruction, needs-based assessment, school-related problems, observation techniques in classroom, Dr. Tirza Bosma

Enacted simulations in biology educationDrs. Caspar Geraedts

Formative assessmentDrs. Caspar Geraedts

Inquiry learning, subject integrationDr. Bregje de Vries

Interactive development of self-concept and learning during adolescenceDr. Nienke van Atteveldt

Interventions on and analysis of social safety (bullying)
Dr. Tirza Bosma

LearningDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Pedagogy of Target Language UseDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Personalized learningProf. dr. Martijn Meeter

Religious identityDr. Gerdien Bertram-Troost

Teacher Education PedagogyDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Teacher Language AwarenessDrs. Sebastiaan Dönszelmann
Special EducationChildren with a chronic, physical or mental disabilityDr. Agnes Willemen

Differentiated instruction, needs-based assessment, school-related problems, observation techniques in classroom, Dr. Tirza Bosma

Individual differencesDr. Mariëtte Huizinga

Intellectual disabilityProf. dr. Carlo Schuengel
Teacher developmentLesson StudyDr. Sui Lin Goei, Dr. Tirza Bosma,Drs. Wilma Jongejan

Teacher design teams, knowledge disseminationDr. Bregje de Vries

Professional development teacher educators
Drs. Jurrien Dengerink

Professional learning community
Drs. Wilma Jongejan

Professionalization of teachers
Dr. Chiel van der Veeemptyn
Tertiary educationBildungProf. dr. Gjalt de Graaf

Discourse analysisDr. Anna Kaal

Ethics in educationProf. dr. Gjalt de Graaf

Integrity of academic educationProf. dr. Gjalt de Graaf
Vocational educationDifferentiated instruction, needs-based assessment, school-related problems, observation techniques in classroom, Dr. Tirza Bosma